IT A AUTORSKÉ PRÁVO

Informace o aplikaci Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

ÚVODNÍ INFORMACE

Mgr. Tomáš Nikš, advokát ev.č. ČAK 15766, sídlem Klimentská 46, 110 00 Praha 1, IČO 87231735,  (dále také jako „Advokát“) informuje o způsobu aplikace Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jako „Nařízení) a to ve smyslu jeho ustanovení čl. 13 a následujících.
V případě Klientů je s případnými osobními údaji nakládáno způsobem, který vyplývá ze Smlouvy o právní službě, mezi Klientem a Advokátem, v rámci online právní poradny na webové stránce www.nkpartners.cz. Obdobně je nakládáno s případnými osobními údaji těch, s nimiž smlouva o právní služby uzavřena nebyla.

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Bude-li Advokát ve smyslu Nařízení Správcem osobních údajů v souvislosti se vznikem výše uvedeného právního vztahu, resp. v souvislosti se sdělenými osobními údaji Klientem či potenciálním Klientem (dále také jako „Klient“), bude je zpracovávat a uchovávat za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v návaznosti na ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, pro účely splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Klient nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost Klienta.

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje Klienta jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a případně další údaje, které sdělí klient pro účely poskytnutí právní služby.
Informace obsahující osobní údaje jiných subjektů osobních údajů (osobní údaje svědků, protistrany) jsou zpracovávány v rozsahu potřebném pro poskytovanou právní službu (právní rozbor, žaloba, exekuce atd.).

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z právního vztahu uvedeného výše. Doba uchovávání klientského spisu, tj. včetně osobních údajů v něm uvedených je stanovena ve stavovských advokátních předpisech a činí pět let ode dne, kdy ukončil poskytování právních služeb. Jiný právní předpis může stanovit dobu odlišnou.

KONTAKTNÍ ÚDAJE AK JAKO SPRÁVCE

Advokáta lze kontaktovat následujícími vzdálenými způsoby:
písemně na adrese sídla uvedené výše;
písemně prostřednictvím emailové adresy: office@nkpartners.cz
telefonicky na tel. č.: +420 728 464 660

INFORMACE O PŘÍPADNÝCH PŘÍJEMCÍCH A ÚMYSLU PŘEDAT INFORMACE

Advokát neposkytuje informace žádným třetím osobám ani orgánům veřejné moci, ledaže jde o případy plnění zákonem uložených povinností správci.

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovávány převážně v elektronické formě a neautomatizovaně.
Klient má právo požádat Advokáta o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.
Klient má právo, aby Advokát bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
Klient má právo požadovat, aby Advokát bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se ho týkají, a Advokát má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Klient má právo požadovat, aby Advokát omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených Nařízením.
Klient má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud Advokát zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:
zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
Klient má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, a které již poskytl Advokátovi, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Advokát bránil, a to v případech stanovených Nařízením.
Pokud se klient domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů. Toto oznámení nezbavuje Advokáta zákonem uložené povinnosti mlčenlivosti.
Klient tuto informaci bere na vědomí. 

Kancelář

Na Poříčí 26, Praha 1

Telefon

+420 722 294 293

EMAIL

office@nkpartners.cz

Share This
Call Now Button